Basisinformatie en Algemene Voorwaarden 

House Funding

 

 

Basisinformatie

 

 

Algemene Voorwaarden

 

‘House Funding Hypothecaire Leningen op basis van Crowdfunding’

 

Inhoud:   

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Hypothecaire leningen op basis van crowdfunding

Artikel 4 – Welke leningen zijn mogelijk?

Artikel 5 – De koper (loaner)

Artikel 6 – De investeerder (funder)

Artikel 7 – Het facilitair Administratiekantoor (House Funding)

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

1.0 De Akte
De notariële akte met hypotheekstelling dan wel de onderhandse overeenkomst van geldlening, waarin de Algemene Hypotheekvoorwaarden van toepassing worden verklaard, alsmede rectificatie-, aanvullings- en wijzigingsakten;

1.1 Online Administratiekantoor

House Funding B.V. is een online administratiekantoor voor hypothecaire leningen op basis van crowdfunding (groepsfinanciering) 

hierna te noemen: House Funding

1.2 De hypotheeknemer

De koper van een woning, die de woning op basis van crowdfunding laat financieren. De loaner heeft het woonrecht en is verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning.

hierna te noemen: Loaner

1.3 De hypotheekgever

Degene die de woning gedeeltelijk financiert en hiervoor een uniek eigendomscertificaat ontvangt. Op de einddatum van het eigendomscertificaat, of bij verkoop van de woning, wordt het eigendomscertificaat uitbetaald en wordt het certificaat als eigendomsaandeel overgedragen aan de loaner.

hierna te noemen: Funder

1.4 Fundingsopdracht

De loaner geeft House Funding de opdracht om een door hem te kopen woning op basis van crowdfunding te financieren. Op de website www.housefunding.nl/campagnes wordt een campagne aangemaakt. Bij een geslaagde funding met 100% verkoop van de eigendomscertificaten is er sprake van een fundingsovereenkomst. 

hierna te noemen: Fundingsopdracht

1.5 Fundingsovereenkomst

In de fundingsopdracht zijn de rechten en plichten tussen de betrokkenen vastgelegd.

hierna te noemen: Fundingsovereenkomst

1.6 Fundingsmogelijkheden

1.6.1 Hypothecaire Lening op basis van Crowdfunding

Reguliere hypothecaire lening op basis van Crowdfunding tegen de reguliere of zelf te bepalen rente. 

hierna te noemen: Crowdfunding Algemeen

1.6.2 Hypothecaire Lening op basis van Crowdfunding Rentevrij

Reguliere hypothecaire lening op basis van Crowdfunding tegen 0% rente (alleen aflossing)

Social Fundig is met name geschikt voor rentevrije leningen door ouders/familie, de werkgever of geloofsgenoten

hierna te noemen: Crowdfunding Algemeen Rentevrij

1.6.3 Crowdfunding ‘Deelwoning’

Hypothecaire lening voor een gesplitste (deel)woning.

hierna te noemen: Crowdfunding Deelwoning

1.6.4 Crowdfunding ‘De Omgekeerde Hypotheek’

Omgekeerde hypothecaire lening op basis van afbetaling door de koper.

hierna te noemen: Omgekeerde Hypotheek

1.6.5 Crowdfunding ‘De Verzilverhypotheek’

De huidige eigenaar(en) heeft de woning afbetaald. De woning is hypotheekvrij. Hij heeft besloten om de ‘stenen’ te verkopen, maar wil wel zelf in de woning blijven wonen (het woonrecht). Hij verkoopt het eigendomsrecht, maar behoud het woonrecht en de onderhoudsplicht. Hij kiest daarbij voor verkoop aan bijvoorbeeld zijn kinderen voor 50% van de taxatiewaarde. De funder(s) houden levenslang het woonrecht.

hierna te noemen: Verzilverhypotheek

1.6.6 Crowdfunding ‘De Scheidingshypotheek’

Het oversluiten van een hypotheek bij echtscheiding.

hierna te noemen: Echtscheidingshypotheek

1.7 Deficit

House Funding heeft het recht op 1e verpanding in geval de loaner de periodieke verplichting niet heeft betaald. De loaner is verplicht om House Funding te informeren als een betaling incidenteel of structureel niet kan plaatsvinden. Bij overmacht wordt er, samen met de funders, gekeken naar een oplossing. Is een oplossing niet mogelijk of wil de loaner hier niet aan meewerken, dan verliest de loaner het woonrecht en is er sprake van een deficit.

De loaner wordt in gebreke gesteld en wordt er in een incassoprocedure.  De loaner wordt na de in gebreke stelling geacht de woning openbaar via Funda te koop aan te bieden. Lukt het niet om de woning binnen een redelijke termijn te verkopen dan wordt er een uitzettingsprocedure gestart. De kosten die gemaakt moeten worden voor de incasso- en/of uitzettingsprocedure komen ten laste van de loaner c.q. worden bij verkoop van de woning in mindering gebracht op de opbrengst van de woning.

hierna te noemen: Deficit

1.8 Corporatie van Eigenaren (CvE)

In het CvE zitten de belanghebbenden van de aangekochte woning. Dat zijn de loaner(s), de funders en HouseFunding.
De CvE wordt door HouseFunding periodiek via de mail op de hoogte gesteld van hetgeen relevant is voor het verloop van de hypotheek. In het geval van het niet op tijd betalen van de maandtermijn door de loaner wordt er gekeken naar de reden die de loaner aangeeft en naar een mogelijke oplossing.
Is er sprake van een legitieme reden dan krijgen de funders via House Funding een voorstel om zo mogelijk de funding aan te passen. Zij kunnen via de mail of videocall hun goedkeuring dan wel afkeuring doorgeven. Na afweging van de argumenten en de stemverhouding wordt de eindbeslissing genomen door House Funding.

hierna te noemen: CvE

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Naam onderneming:                   House Funding B.V.
Naam ondernemer:                     Klaas van Wieren 
Correspondentieadres:              Valutaboulevard 33, 1060 RX  Amsterdam
Telefoonnummer:                        06 24703262 
E-mailadres:                                  info@housefunding.nl
KvK-nummer:                                62423495
Btw-identificatienummer:           NL854812064B01
Bankrekening:                               IBAN  NL06 BUNQ 2206 2236 35

Artikel 3 – Hypothecaire Leningen

House Funding faciliteert in de opbouwfase het verkrijgen van een hypothecaire lening op basis van Crowdfunding (publieksfinanciering) en verzorgt daarna in de afbouwfase, als administratiekantoor, de maandelijkse betaling tussen loaner en funder.
House Funding  zorgt ervoor dat zowel de belangen van de loaner als die van de funders transparant en volgens afspraak worden behartigd.
House Funding is geen financiële instelling maar een adminitratiekantoor en is niet aangemeld bij het AFM.

Artikel 4 – De opbouwfase

De (aspirant) koper doorloopt drie fasen:

4.1 – De oriëntatiefase – is financiering op basis van HouseFunding haalbaar (gratis oriëntatie)
4.2 – De Pledge (de toezegging) – het realiseren van een 100% toezegging (gratis verkenning)
4.3 – De (feitelijke) Funding – de verkoop van de 360 eigendomsaandelen (waarborgsom € 495,–; refund bij geslaagde funding)

Artikel 5 – De mogelijkheden

De loaner heeft de mogelijkheid om een woning op verschillende manieren te financieren. Via de mail of in een fundingsgesprek (videocall) worden de mogelijkheden vrijblijvend met de loaner besproken.

Indien de financiering op basis van HouseFunding een reële optie is kan de loaner aan House Funding een fundingsopdracht verstrekken. Bij een fundingsopdracht wordt de campagne op de website aangemaakt. Met House Funding wordt een campagnetermijn afgesproken. De campagne start en de loaner benadert zijn/haar (sociaal) netwerk om te participeren in het project.Bij 100% toezegging voor de financiering koopt de loaner de woning onder voorbehoud van financiering.

Lukt het om binnen de campagneperiode de financiering voor 100% rond te krijgen dan kan de woning definitief worden gekocht en is de campagne geslaagd.
Lukt het niet om binnen de campagneperiode de financiering rond te krijgen dan stopt de campagne. De funders krijgen een refund van de inleg. In dit geval is er geen refund van de waarborgsom van € 495,–. Bij een geslaagde funding worden er geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 6 – De koper (loaner)

De loaner heeft een verbintenis met House Funding voor zolang de hypothecaire lening loopt. De verbintenis eindigt na de betaling van de laatste termijn. De loaner verstrekt House Funding een fundingsopdracht om de beoogde woning, zonder tussenkomst van een financiële instelling, te kunnen financieren. Het (sociaal) netwerk van de loaner wordt gevraagd om een toezegging/commitment voor het kopen van 1 of meer eigendomscertificaten. 

Degenen die een toezegging hebben gedaan worden gevraagd om de bestelde kavels te betalen. Zodra, bij de feitelijke funding, alle kavels zijn verkocht kan de woning definitief worden aangekocht. Na de overboeking van de aankoopsom door House Funding en de kosten koper (k.k.) door de koper aan de notaris, ontvangt de koper de sleutels. De opbouwfase is voltooid.

De koper heeft het woonrecht voor zover de afgesproken maandelijkse termijn wordt voldaan. Blijft betaling achterwege dan stopt het woonrecht en  is de koper verplicht om de woning via een platform zoals Funda aan te bieden. De woning mag niet beneden de taxatiewaarde (vastgesteld door een erkend taxateur) worden verkocht, tenzij de meerderheid van de funders via de CvE akkoord gaan met een lagere verkoopprijs.

HouseFunding is het kopen van een woning op afbetaling. Na betaling van de laatste periodieke termijn  eindigt de verbintenis met House Funding. De woning van de loaner is hypotheekvrij en de loaner kan als 100% eigenaar volledig vrij beschikken over de woning.

Artikel 7 – De investeerder (funder)

Een funder doet in eerste instantie een toezegging om de woning te willen meefinancieren. Via de website reserveert hij een of meer kavels/participaties in de woning. De teozegging kan tot het moment dat de campagne voor de funding loopt nog worden geannuleerd. Nadat de funding is geslaagd en er sprake is van een 100% toezegging van de funders is de participatie onherroepelijk. De woning wordt definitief gekocht. De funder kan dan geen gebruik meer maken van een herroepingsrecht. Hij/zij krijgt een verzoek om de toezegging gestand te doen. Kan of wil hij de toezegging alsnog intrekken, dan is een boete van 10% van de toezegging verschuldigd.

De funder ontvangt een eigendomscertificaat waarop de specificaties van de participatie staan aangegeven. Bij het vrijkomen van een certificaat gaat het eigendomscertificaat over naar de loaner en ontvangt de funder de afgesproken refund + de opgebouwde cumulatieve rente. Bij verkoop ontvangt hij/zij naar rato de opbrengst van de woning.

Het pandrecht wordt door de individuele funders overgedragen aan House Funding B.V. Indien de koper de betalingsverplichtingen niet nakomt heeft House Funding B.V. names alle funders het (pand)recht om de woning te kunnen verkopen.

Op de einddatum wordt het certificaat uitbetaald en vervalt de verbintenis van de Funder met House Funding. De funders worden door House Funding periodiek op de hoogte gehouden over de status van de participatie. Zo nodig worden de funders via de CvE benaderd om een oordeel te geven over een te nemen beslissing.

Artikel 8 – De facilitator (House Funding)

House Funding is een facilitator om de financiering van een woning op basis van groepsfinanciering te kunnen realiseren. Als administratiekantoor wordt in de opbouwfase  de participaties verzameld en overgemaakt naar de notaris. In de afbouwfase worden de maandelijkse betalingen van de koper aan de funders gerealiseerd.

House Funding stelt alles in het werk om de funding zo correct en transparant mogelijk te laten verlopen. Zij is echter op geen enkele wijze aansprakelijk als de loaner zijn /haar verplichtingen niet nakomt.

House Funding maakt gebruik van derden zoals onder andere een betaalprovider, een bank voor de geldtransacties, een notaris en een incassobureau. House Funding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke tekortkomingen van derden.

De verantwoordelijkheid van House Funding is beperkt tot de doorgifte van de investering van de funders naar de notaris c.q. de verkoper. De doorgifte van de periodieke betaling door de loaner in t=1 naar de funder in t=1 etc. In het geval van een deficit zal House Funding het, door de funders overgedragen pandrecht, gebruiken om de betalingsverplichting van de koper/loaner aan de funders gestand te doen.