Algemene Voorwaarden House Funding

Op alle diensten die door House Funding Hypotheekbemiddeling worden geleverd zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst op de site van House Funding: www.housefunding.nl/algemene-voorwaarden/

Een verwijzing naar een persoon geldt als verwijzing naar een natuurlijk persoon, personenvennootschap of een rechtspersoon; en

Het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

 

House Funding B.V., Valutaboulevard 33, 1060 RX  Amsterdam

telefoon 020 6109680, mobiel 06 24703262

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Hypotheekbemiddeling

Artikel 4 – Hypotheekmogelijkheden

Artikel 5 – De koper (loaner)

Artikel 6 – De investeerder (funder)

Artikel 7 – De bemiddelaar (mediator)

 

Artikel 1 – Definities

1.1 Financiële Dienstverlener

House Funding B.V. verzorgt de online hypotheekbemiddeling op basis van crowdfunding (groepsfinanciering) en hanteert als correspondentieadres: Valutaboulevard 33, 1060 RX  te Amsterdam

hierna te noemen: HouseFunding

1.2 De hypotheeknemer

De koper van een woning, die de woning op basis van crowdfunding laat financieren. De loaner heeft het woonrecht en is verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning.

hierna te noemen: Loaner

1.3 De hypotheekgever

Degene die de woning voor een gedeelte financiert en hiervoor een uniek eigendomscertificaat ontvangt. De funder heeft voor zijn aandeel het eigendomsrecht van de woning. Op de einddatum van het eigendomscertificaat, of bij verkoop van de woning, wordt het eigendomscertificaat verzilverd en wordt het eigendomsaandeel overgedragen aan de loaner.

hierna te noemen: Funder

1.4 Fundingsopdracht

De loaner geeft House Funding de opdracht om een te kopen woning op basis van crowdfunding te financieren. Op de website www.housefunding.nl wordt een campagne aangemaakt. Bij een geslaagde funding met 100% verkoop van de eigendomscertificaten is er sprake van een fundingsovereenkomst.

House Funding heeft het recht op verpanding in geval de loaner niet aan de periodieke verplichting voldoet.

hierna te noemen: Fundingsopdracht

1.5 Fundingsovereenkomst

In de fundingsovereenkomst worden de rechten en plichten tussen de betrokkenen vastgelegd.

hierna te noemen: Fundingsovereenkomst

1.6 Fundingsmogelijkheden

1.6.1 Op basis van een waardeaandeel

De funders verkrijgen naar rato van de financiering een eigendomsaandeel in de waarde van de te kopen woning.

De door de funder te ontvangen gemiddelde rente is gelijk aan de rente die door de loaner wordt betaald.

Op de vervaldatum van het (eigendoms)aandeel wordt het certificaat afgelost inclusief de opgebouwde rente, mits de loaner de termijn aan House Funding heeft voldaan.

Bij een aflossing door bijvoorbeeld verkoop voordat de vervaldatum is verstreken, wordt het aandeel afgelost naar rato van de verkoopwaarde van de woning exclusief rente.

hierna te noemen: Waardeaandeel

1.6.2 Op basis van vast renteaandeel

De funders ontvangen een vaste gegarandeerde rente naar rato van de termijn waarvoor het gefinancierde bedrag wordt uitgeleend.

De door de funder te ontvangen gemiddelde rente is 25% lager in vergelijking met de rente die door de loaner wordt betaald.

Op de vervaldatum van het certificaat wordt het certificaat afgelost inclusief de opgebouwde rente, mits de loaner de termijn aan House Funding heeft voldaan.

Bij een aflossing door bijvoorbeeld verkoop voordat de vervaldatum is verstreken, wordt het aandeel afgelost naar rato van de verkoopwaarde van de woning inclusief de opgebouwde rente.

De opgebouwde rente wordt door HouseFunding gegarandeerd voor zover de loaner aan de periodieke termijnbetaling heeft voldaan.

hierna te noemen: Vast renteaandeel

1.6.3 Op basis van een 0% renteaandeel

De funders ontvangen op de vervaldatum een exacte refund van het bedrag wat is ingelegd. Er wordt geen rente uitgekeerd.

Bij een aflossing voordat de vervaldatum is verstreken, door bijvoorbeeld verkoop, ontvangen de funders naar rato de verkoopwaarde van het aandeel.

hierna te noemen: 0% renteaandeel

 1.7 Deficit

Indien de loaner een tekort aan liquide middelen heeft (deficit) en de periodieke betalingsverplichting niet nakomt, wordt hij in gebreke gesteld en wordt er in een incassoprocedure gestart.  De loaner wordt na de in gebreke stelling geacht de woning openbaar te koop aan te bieden. Lukt het niet om de woning binnen een redelijke termijn te verkopen dan wordt er een uitzettingsprocedure gestart.

De kosten die gemaakt moeten worden voor de incasso- en/of uitzettingsprocedure komen ten laste van de loaner c.q. worden bij verkoop van de woning in mindering gebracht op de opbrengst van de woning.

hierna te noemen: Deficit

1.8 Digitaal Netwerk van Eigenaren (NvE)

In het NvE zitten de belanghebbenden van de aangekochte woning. Dat zijn de loaner(s), de funders en HouseFunding.

De NvE wordt door HouseFunding periodiek via de mail op de hoogte gesteld van hetgeen relevant is voor het verloop van de hypotheek. In het geval van het niet op tijd betalen van de maandtermijn door de loaner wordt er gekeken naar de reden die de loaner aangeeft en naar een mogelijke oplossing.

Is er sprake van een legitieme reden dan krijgen de funders via House Fudning een voorstel om zo mogelijk de funding aan te passen. Zij kunnen via de mail hun goedkeuring dan wel afkeuring doorgeven. Na afweging van de argumenten wordt de eindbeslissing genomen door House Funding.

hierna te noemen: NvE

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Naam ondernemer:                     House Funding B.V.
Correspondentieadres:              Valutaboulevard 33, 1060 RX  Amsterdam
Telefoonnummer:                        06 24703262 (spreek een boodschap in om te worden teruggebeld)
E-mailadres:                                   info@housefunding.nl
KvK-nummer:                                62423495
Btw-identificatienummer:       NL854812064B01
Bankrekening:                               IBAN  NL06 BUNQ 2206 2236 35
 

Artikel 3 – Hypotheekbemiddeling

HouseFunding bemiddelt bij het verkrijgen van een hypotheek op basis van publieksfinanciering en verzorgt daarna de maandelijkse betaling tussen loaner en funder.

HouseFunding is de bemiddelaar/mediator die er voor zorgt dat zowel de belangen van de loaner als die van de funders volgens afspraak worden behartigd.

House Funding is geen financiële instelling maar een bemiddelaar/mediator en is niet aangemeld bij het AFM.

 

Artikel 4 – Hypotheekmogelijkheden

De loaner heeft de mogelijkheid om een woning op verschillende manieren te financieren. In een fundingsgesprek worden de mogelijkheden vrijblijvend met de loaner besproken.

Indien de financiering op basis van HouseFunding een reële optie is kan de loaner aan House Funding een fundingsopdracht verstrekken. Bij een fundingsopdracht wordt de campagne op de website aangemaakt.

De loaner koopt de woning onder voorbehoud van financiering.

Met House Funding wordt een campagnetermijn afgesproken. De campagne start en de loaner benadert zijn sociaal netwerk om te participeren in het project.

Lukt het om binnen de campagneperiode de financiering voor 100% rond te krijgen dan sluit de campagne en kan de woning definitief worden gekocht.

Lukt het niet om binnen de campagneperiode de financiering rond te krijgen dan stopt de campagne. De loaner ontbindt per direct het voorlopige koopcontract. De funders krijgen een refund van de inleg.

Artikel 5 – De koper (loaner)

De loaner heeft een verbintenis met House Funding voor zolang de hypotheek of lening loopt.

De loaner verstrekt House Funding een fundingsopdracht om de beoogde woning te kunnen financieren.

Voor de fundingscampagne wordt de beoogde woning onder voorbehoud van financiering gekocht.

De loaner stort voorafgaand aan de start van de funding een waarborgsom in de vorm van een participatie in 1, 3, 6 of 12 van de 360 kavels/eigendomscertificaten. De hoogte van de participatie is afhankelijk van het risicoprofiel van de koper. Deze waarborgsom wordt aan het einde van de hypotheekperiode door House Funding met de opgebouwde rente terugbetaald. Bij verkoop van de woning wordt de waarborgsom terugbetaald voor zover de loaner aan de verplichtingen heeft voldaan.

Bij verkoop is de loaner is verplicht om een woning via een publiek kanaal zoals Funda aan te bieden. De woning mag niet beneden 80% van de taxatiewaarde worden verkocht, tenzij de funders hiervoor via het NvE toestemming geven.

HouseFunding is het kopen van een woning op afbetaling. In de overeenkomst met House Funding staat aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Na de betaling van de laatste periodieke termijn eindigt het contract met House Funding. De loaner is hypotheekvrij en kan als 100% eigenaar volledig beschikken over de woning.

Artikel 6 – De investeerder (funder)

Een funder koopt via de website een kavel/participatie in een woning. De aankoop kan tot het moment dat de campagne voor de funding loopt nog worden geannuleerd. Nadat de funding is geslaagd is de participatie onherroepelijk. De woning wordt definitief gekocht. De funder kan dan geen gebruik meer maken van een herroepingsrecht.

De funder ontvangt een eigendomscertificaat waarop de specificaties van de participatie staan aangegeven.

Op de einddatum wordt het certificaat uitbetaald en vervalt de verbintenis met House Funding.

Bij verkoop van de woning ontvang de funder zijn aandeel in de woning en vervalt de verbintenis met House Funding.

De funders worden door House Funding periodiek op de hoogte gehouden over de status van de lening. Zo nodig worden de funders via dhet NvE benaderd om een oordeel te geven over een te nemen beslissing.

Artikel 7 – De bemiddelaar (mediator)

House Funding is een bemiddelaar/mediator om de financiering van een woning op basis van groepsfinanciering te kunnen realiseren.

House Funding stelt alles in het werk om de funding zo correct en transparant mogelijk te laten verlopen. Ze is echter op geen enkele wijze aansprakelijk als de loaner zijn verplichtingen niet nakomt.

House Funding maakt gebruik van derden zoals onder andere een betaalprovider, een bank voor geldtransacties, een notaris en een incassobureau. House Funding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke tekortkomingen van derden.

De verantwoordelijkheid van House Funding is beperkt tot de doorgifte van de investering van de funders naar de notaris c.q. de verkoper. De doorgifte van de periodieke betaling door de loaner in t=1 naar de funder in t=1 etc. In het geval van een deficit zal House Funding het, door de funders overgedragen pandrecht, gebruiken om de betalingsverplichting van de koper/loaner gestand te doen.